วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 15

บันทึกอนุทิน

วิชา  การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2556
ครั้งที่  15 เวลาเรียน  13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น. เวลาเข้าเรียน  13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 น


     อาจารย์ให้ทำ  Mind Map เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้


      ข้อดีของการใช้ Mind Map
ช่วยให้นักเรียนสนใจเรียน
- รู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องธรรมชาติ  สร้างสรรค์สนุกสนาน
- ไม่ซ้ำซาก  ยืดหยุ่น  ปรับเปลี่ยนได้ง่าย
- นักเรียนรับรู้และเรียนรู้ได้ดีขึ้น
- นักเรียนเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าเดิม
- กระดาษลดลง
- ลดปัญหาการนำเสนอความคิดที่ยาก
         
Mind Map® ช่วยให้การเรียนการสอนง่ายและสนุกสนานได้หลายวิธี เช่น
1.ใช้เตรียมการสอน  เพราะจะทำให้สามารถสอนแบบธรรมชาติและเป็นระบบ
2.วางแผนรายปี  ช่วยให้ครูเห็นแผนการสอนตอลดทั้งปีการศึกษา
3.วางแผนรายภาคเรียน  ช่วยให้ครูรู้ว่าภาคนี้จะสอนอะไรบ้าง
4.วางแผนรายวัน  ลงรายละเอียดทบทวนบทเรียนเดิมที่จะสอนนักเรียน
5.การสอน  เป็นการใช้ขณะสอนนักเรียนในชั้นเรียน
6.การสอบของนักเรียน  เป็นการวัดความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจของนักเรียนได้ดี
บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 14

บันทึกอนุทิน

วิชา  การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556
ครั้งที่ 14 เรียน เวลาเรียน  13.10- 16.40 น.

เวลาเข้าสอน  13.10 น. เวลาเข้าเรียน  13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 น


      อาจารย์ให้แบ่งกลุ่ม แล้วสอนวิธีการเขียนแผน อาจารย์สอนขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายโดยแต่ละกลุ่มทำไปพร้อมๆกัน  สอนให้รู้ว่าในแผนการเรียนการสอนจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง  กลุ่มของดิฉันทำเรื่องของ ผลไม้   องค์ประกอบของกลุ่มดิฉัน คือ ประโยชน์จากผลไม้ สีของผลไม้ ชนิดของผลไม้ และประเภทของผลไม้
แผนแต่ละกลุ่ม คือ
- วงจรชีวิตของผีเสื้อ
- ผลไม้
- เรื่องเกี่ยวกับ ไก่
-เรื่องเกี่ยวกับ ปลา   เป็นต้น

    พอทำเสร็จให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

  สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้                                                                   
     
        การเขียนแผน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ที่จะทำให้เด็กๆมี การจดจำไปในเรื่องนั้นๆ และยังทำให้ ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ได้จริง
บันทึกอนุทิน

วิชา  การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 16  สิงหาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 11 เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น. เวลาเข้าเรียน  13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 น.

        อาจารย์ให้ทำสื่อการเรียนการสอนกลุ่มละ 1 ชิ้น  โดยอาจารย์ให้นักศึกษาทำสื่อหรือจะทำเป็นเกมการศึกษาก็ได้  แต่สื่อที่ทำออกมานั้นจะต้องเกี่ยวกับภาษาของปฐมวัยด้วย แล้วนำออกมาเสนอหน้าชั้นเรียน


กลุ่มของดิฉันทำเป็นเกมส์
        
 ชื่อเกมส์  :    สื่อนาฬิกาวงกลม ทายชื่อ สัตว์ น่ารู้
 วิธีการเล่น   :   ให้เด็กๆทายเกมสื่อที่เตรียมไว้ คือ ถ้าเด็กๆหมุนเข็มนาฬิกา แล้วเข็มหยุดอยู่ที่ช่องไหน ก็จะถามเด็กๆว่า มันคือสัตว์อะไร
 ประโยชน์ที่ได้จากเกม  คือ
 1. เพื่อให้เด็กได้รู้ชนิดสัตว์ต่างๆ
 2. เพื่อให้เด็กได้รู้สัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะยังไง
 3. เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ทักษะการจะ และได้สนุกสนานกับเพื่อนๆ
บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 10

บันทึกอนุทิน

วิชา  การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 23  สิงหาคม พ.ศ.2556
ครั้งที่ 10  เวลาเรียน 13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น. เวลาเข้าเรียน  13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 น.
สื่อการเรียนรู้ทางภาษา
1. จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาภาครับ
    1 เด็กได้อยู่ในบรรยากาศที่มีการใช้ภาษา
    2 เด็กได้รับความพึงพอใจและความสนุกสนานผ่านทางภาษา
    3 เด็กมีโอกาสจำแนกเสียงที่ได้ยิน
    4 เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พรั่งพร้อมไปด้วยการใช้คำใหม่ๆ
    5 เด็กมีโอกาสฟังและทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด
    6 เด็กมีโอกาสเรียนรู้ที่จะทำตามคำแนะนำ หรือคำสั่ง
2. จุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ทางภาษาภาคส่ง
    2.1 เด็กมีโอกาสใช้ภาษาอย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่ในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม โดยได้รับกำลังใจ และการยอมรับนับถือต่อความต้องการในการสื่อสารของเด็กเอง
    2.2 เด็กได้รับการสนับสนุนให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
    2.3 เด็กมีโอกาสเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้เพิ่มเติม
    2.4 เด็กได้รับการสนับสนุนให้พูดประโยคที่สมบูรณ์ตามระดับพัฒนาการ
    2.5 เด็กได้รับการส่งเสริมให้พูดโดยใช้คำหลายๆ ประเภท ทั้งคำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ ใช้วลี หรือใช้ประโยค
    2.6 เด็กมีโอกาสพูดเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
    2.7 เด็กมีโอกาสใช้ภาษาทั้งในการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น อาจเป็นการใช้ภาษาเพื่อการแก้ปัญหา การตั้งสมมุติฐาน การสรุปหรือการทำนายเหตุการณ์
    2.8 เด็กมีโอกาสใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ เช่น ใช้ภาษาในการอธิบายขนาด ปริมาณ เปรียบเทียบ จำแนก จัดหมวดหมู่ หรือแสดงเหตุผล
บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 12
บันทึกอนุทิน
   การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 6  กันยายน พ.ศ. 2556
ครั้งที่ 12   เวลาเรียน  13.10 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น. เวลาเข้าเรียน  13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 น.

     
        อาจารย์นำเข้าสู่บทเรียนโดยการให้เพื่อนๆออกมาเล่นเกม โดยอาจารย์จะให้เพื่อนๆไปจับฉลาก  "การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางภาษา"
มุมบ้าน  เด็กสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวันและสิ่งรอบตัวของเด็กได้เป็นอย่างดี

มุมหนังสือ   เป็นมุมที่เด็กสามารถ เรียนรู้ภาษาได้ดี เพพราะหนังสือเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ จดจำ และยังได้ใช้กระบวนการคิดต่างๆ เมื่อเด็กๆอยากรู้อยากเห็นอะไร เด็กๆก็จะไปหยิบมาดู มาอ่าน
มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมที่เด็กสามารถแสดงการเล่นกับเพื่อนๆได้ ก็จะทำให้เขาเกิดความ สนุก เพลิดเพลินกับเพื่อนๆ กล้า แสดงออก ได้ยิ้มได้หัวเราะ ก็จะทำให้เด็กๆมความสุขในการเรียน
มุมวิทยาศาสตร์ เป็นมุมที่เด็กได้คิด คำนวณวิเคราะ ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เดิมกับเพื่อนรวมทั้งเด็กยังได้เรียนรู้ภาษาที่แปลกใหม่
           หลังจากเรียนเนื้อหาเสร็จอาจารย์ให้ฝึกคัดลายมือ ก-ฮ เพราะสมัยนี้นักศึกษาไม่ชอบเขียนแบบหัวกลมตัวเหลี่ยมและมักชอบเขียนคำผิด


สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  
      ได้ฝึกคัดลายมือแบบหัวกลมตัวเหลี่ยม เพื่อให้เด็กๆได้ เห็นและจดจำ เป็นแบบอย่างที่ดี
 
 

บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 13

บันทึกอนุทิน

วิชา  การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
อาจารย์ผู้สอน  อ.ตฤณ  แจ่มถิน
วันศุกร์ ที่ 13  กันยายน  พ.ศ.2556
ครั้งที่ 13  เวลา  13.10 - 16.40 น.
เวลาเข้าสอน  13.10 น. เวลาเข้าเรียน  13.10 น. เวลาเลิกเรียน 16.40 นอาจารย์ให้แบ่งกลุ่มออกเป็น7กลุ่ม  และให้ช่วยกันออกแบบมุมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ได้ตามรูปแบบแนวคิดของแต่ละกลุ่ม

มุมของแต่ละกลุ่ม คือ
เศรษฐกิจพอเพียง
- มุมอาเซียน เกี่ยวกับเรื่องคำทักทาย
- มุมดนตรี เกี่ยวกับดนตรีไทยและดนตรีสากล
- มุมบทบาทสมมติ
- มุมสัตว์น้ำ


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้อะไร

ได้รู้ทักษะเกี่ยวกับการ จัดมุมต่างๆให้ออกมาดีและสวยงาม
 
การนำความรู้ไปใช้


              สามารถให้นักศึกษาได้ รวบรวมความรู้ ทักษะะ ไปใช้ เพื่ออกแบบสื่อที่จะนำไปสอนให้กับเด็กปฐมวัย และยังทำให้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคิด รวบรวม ความรู้ ที่ได้จากการเรียนการสอน